Arhus centri su omogućili razvoj jednog novog modela i razumevanja putem koga državne institucije, lokalne uprave, organizacije civilnog društva i privatni sektor zajednički rešavaju izazove u oblasti životne sredine u svojim zemljama i traže rešenja. Centri su postali most između građana i vlasti. Sprovode veliki broj aktivnosti, kao što su podizanje svesti o pitanjima životne sredine, širenje informacija o životnoj sredini, organizovanje javnih rasprava, praćenje lokalnih žarišta u životnoj sredini, pružanje pravnih saveta građanima i nevladinim organizacijama o pitanjima životne sredine i angažovanje mladih i žena u inicijative u vezi sa životnom sredinom. Posebni prioriteti svakog Arhus centra razlikuju se od zavisnosti od lokalnih potreba. Glavne tematske oblasti su sledeće:

Štaviše, Arhus centri su sve više angažovani na regionalnom i međunarodnom nivou, kroz aktivno učešće na međunarodnim sastancima, u prekograničnim konsultacijama i postupcima donošenja odluka.

Activities