U Crnoj Gori aktivna su tri Arhus centra. Centri u Podgorici i Nikšiću otvoreni su 2011. godine, a godinu dana kasnije otvoren je centar u Beranama. Bave se jačanjem partnerstava između civilnog društva, vlade i drugih zainteresovanih strana radi podsticanja primene Arhuske konvencije.