Arhus centar je aktivan u Tbilisiju od 2005. godine. Bavi se olakšavanjem pristupa informacijama o životnoj sredini, sprovođenjem obuke o Arhuskoj konvenciji, praćenjem učešća javnosti tokom procesa „Procene uticaja na životnu sredinu“ i pružanjem pravnih saveta građanima u vezi s pitanjima životne sredine. Godine 2013. Arhus centar je pretvoren u Centar za informisanje i edukaciju o životnoj sredini.